May 8, 2019 - May 10, 2019 | Taipei, Taiwan

2019 UL 台灣國際照明科技展

May 9, 2019 - May 9, 2019 | Taipei, Taiwan

2019 UL 台北國際安全博覽會論壇 ── 智慧居家門禁系統解決方案

May 15, 2019 - May 15, 2019 | 網路研討會

2019 高速傳輸介面線材連接器技術研討會

May 20, 2019 - June 3, 2019 | Suzhou, China
全球風能組織基本安全與基礎技術培訓證照班
May 22, 2019 - May 22, 2019 | Taichung, Taiwan
2019 UL 電動工具安全與標準研討會
May 23, 2019 - May 23, 2019 | Taichung, Taiwan
2019 UL 流體控制裝置研討會
July 15, 2019 - July 18, 2019 | Suzhou, China
2019 離岸風電風能參訪研討會